RISKOFF

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP (Bezpieczeństwa i Higiena Pracy) stanowią kluczowy element w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony zdrowia pracowników. Celem szkoleń BHP jest edukacja pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, identyfikowania potencjalnych zagrożeń oraz stosowania odpowiednich procedur w przypadku sytuacji awaryjnych.

Podczas szkoleń BHP pracownicy zdobywają niezbędną wiedzę dotyczącą bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków, w tym korzystania z narzędzi i maszyn, poruszania się po terenie zakładu pracy, ewakuacji czy używania substancjami chemicznych. W ramach szkoleń bhp omawiane są zagadnienia związane z ergonomią pracy, zapobieganiem wypadkom oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożary czy choroby zawodowe.

Dzięki regularnym szkoleniom BHP pracownicy są świadomi ryzyka związanego z ich pracą oraz potrafią podejmować świadome decyzje mające na celu minimalizację zagrożeń dla siebie i swoich współpracowników. W ten sposób szkolenia BHP przyczyniają się nie tylko do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale również do zwiększenia efektywności działań oraz ograniczenia kosztów związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

Warto podkreślić, że przeprowadzanie szkolenia BHP jest obowiązkiem pracodawcy, który ma za zadanie zapewnić swoim pracownikom odpowiednie przygotowanie do wykonywania ich zadań w sposób bezpieczny i zdrowy. Dlatego też regularne i kompleksowe szkolenia BHP są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej odpowiedzialnej organizacji, dbającej o dobro swoich pracowników i efektywność swojej działalności.

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

Szkolenia wstępne BHP są niezwykle istotne dla nowo zatrudnionych pracowników, wprowadzając ich w zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas instruktażu szkoleń BHP omawiane są podstawowe zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia w miejscu pracy, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Pracownicy uczą się korzystania ze środków ochrony indywidualnej, obsługi sprzętu i maszyn zgodnie z zasadami BHP oraz unikania ryzykownych zachowań. Szkolenia wstępne mają na celu zapewnienie świadomości i umiejętności niezbędnych do minimalizacji ryzyka wypadków i chorób zawodowych. W trakcie szkoleń wstępnych BHP podkreśla się również znaczenie ergonomii pracy, właściwego ustawienia stanowiska pracy i prawidłowych technik podnoszenia ciężkich przedmiotów. Dzięki temu nowi pracownicy mogą pracować wydajnie, minimalizując jednocześnie ryzyko urazów i chorób. Kluczową częścią szkoleń wstępnych BHP jest także przekazanie informacji dotyczących procedur ewakuacyjnych i działań w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Pracownicy są edukowani na temat lokalizacji punktów ewakuacyjnych, korzystania z gaśnic oraz procedur powiadamiania służb ratowniczych.

Podsumowując, szkolenia wstępne BHP są fundamentalnym elementem integracji nowych pracowników z miejscem pracy oraz kształtowania świadomości bezpieczeństwa i zdrowia wśród personelu. Dają one podstawy niezbędne do pracy w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, co przekłada się na efektywność i dobrostan zarówno pracowników, jak i całej organizacji.

SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi. Szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe dla:

 • pracodawców
 • osób kierujących pracownikami, w tym kierownictwa i nadzoru, brygadzistów, liderów i inne osoby kierujące pracownikami.
 • pracowników wykonywujących prace fizyczne,
 • specjalistów technicznych i inżynieryjnych,
 • służby BHP,
 • pracowników biurowych,
 • innych osób, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

FORMA SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP w zależności od kategorii zawodu mogą odbywać się w formie:

instruktażu – jest to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

samokształcenia kierowanego – szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu (szkolenie online), przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców;

kurs – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ BHP

Co ile lat szkolenie BHP ? By odpowiedzieć na pytanie jak często należy powtarzać szkolenia BHP, należy dokonać klasyfikacji osoby do grupy. Szkolenia BHP odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści (co najmniej raz na 5 lat)
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (co najmniej raz na 3 lata , wykonujący prace szczególnie niebezpieczne raz na rok )
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji (co najmniej raz na 5 lat)
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby (co najmniej raz na 5 lat)
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych (co najmniej raz na 6 lat)

Pierwsze szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami  przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, pozostałych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Karta szkolenia BHP
Karta szkolenia wstępnego BHP

Karta szkolenia wstępnego BHP

Karta szkolenia wstępnego BHP, to dokument potwierdzający odbycie przez pracownika obowiązkowego szkolenia wstępnego. Karta szkolenia bhp zawiera informacje dotyczące przeszkolenia pracownika w zakresie zagrożeń występujących na stanowisku pracy, zasad bezpiecznego wykonywania obowiązków oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Podpisanie karty szkolenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się pracownika z obowiązującymi zasadami BHP i zobowiązaniem do ich przestrzegania. Dokument ten może być również wymagany przez PIP podczas kontroli, dlatego jego przechowywanie jest istotne dla pracodawcy i pracowników.

Zaświadczenie ze szkolenia okresowego BHP

Zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP to dokument potwierdzający uaktualnienie wiedzy pracownika na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenie BHP to obowiązkowe szkolenie, które ma na celu zapewnienie świadomości w zakresie nowych przepisów oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy. 

Szkolenie BHP
Zaświadczenie ze szkolenia BHP

SZKOLENIA BHP OŁAWA

SZKOLENIA BHP OLEŚNICA

SZKOLENIA BHP SIECHNICE