RISKOFF

Szkolenie BHP

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP są nieodłącznym elementem dbania o bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia szkoleń BHP swoim pracownikom. Istnieją dwa rodzaje szkoleń: szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. W poniższym tekście omówimy najważniejsze kwestie związane z tymi szkoleniami, wliczając przepisy prawne, grupy pracowników objętych szkoleniem, terminy i częstotliwość szkoleń oraz procedury dokumentowania szkoleń bhp.

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Ma ono na celu zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik nie może rozpocząć pracy przed ukończeniem szkolenia wstępnego. Zgodnie z artykułem 237(3) § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia bhp pracowników przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne bhp odbywa się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy, zgodnie z artykułem 237(3) § 3 Kodeksu pracy. Istnieją  pewne wyjątki od obowiązku szkolenia wstępnego. Pracodawca może zrezygnować z przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla pracowników, którzy podjęli tę samą pracę u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed podpisaniem nowej umowy o pracę. Podobnie, pracownicy zajmujący stanowiska administracyjno-biurowe nie są objęci obowiązkiem szkolenia wstępnego, o ile działalność pracodawcy nie podlega ryzyku określonemu przez właściwe rozporządzenie BHP. Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Pracodawcy są odpowiedzialni za opracowanie programów szkoleń bhp w tym szkoleń wstępnych dostosowanych do poszczególnych grup stanowisk. Programy te muszą uwzględniać odpowiednie treści dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach. Programy szkoleń wstępnych bhp powinny mieć określoną tematykę, formy realizacji oraz czas trwania. Pracodawca powinien przechowywać kopie programów szkoleń wstępnych swoich pracowników.

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Instruktaż ogólny BHP ma na celu zapewnienie pracownikom podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obejmuje on również zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. oraz podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Instruktaż bhp odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy i dotyczy nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających praktyki oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

SZKOLENIE BHP WSTĘPNE - INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

Instruktaż stanowiskowy bhp ma na celu zapewnienie pracownikom znajomości specyficznych zagrożeń związanych z konkretnym stanowiskiem pracy oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Pracownik powinien zostać zaznajomiony z czynnikami środowiskowymi występującymi na jego stanowisku pracy, takimi jak substancje szkodliwe czy czynniki uciążliwe. Instruktaż stanowiskowy bhp odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę posiadająca zasób wiedzy umożlwiający wyczerpujące przekazanie informacji o stanowisku i środowisku pracy.

SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Szkolenia okresowe są kontynuacją szkoleń BHP po szkoleniach wstępnych. Mają na celu odświeżenie wiedzy oraz zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi z zakresu bhp. 

Pracodawcy są odpowiedzialni za opracowanie programów szkoleń bhp w tym szkoleń wstępnych dostosowanych do poszczególnych grup stanowisk. Programy te muszą uwzględniać odpowiednie treści dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach. Programy szkoleń wstępnych bhp powinny mieć określoną tematykę, formy realizacji oraz czas trwania. Pracodawca powinien przechowywać kopie programów szkoleń wstępnych swoich pracowników.

Szkolenia okresowe są wymagane dla różnych grup pracowników. Przepisy prawa precyzują, kto powinien odbyć szkolenie okresowe. Szkolenia te obejmują: pracowników, pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

Szkolenia okresowe BHP powinny odbywać się zgodnie z programem. Programy szkoleń okresowych określają tematykę, formy realizacji oraz czas trwania szkoleń. Programy te są opracowywane przez pracodawcę lub jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową z zakresu BHP. Muszą być one dostosowane do różnych grup stanowisk i uwzględniać specyfikę pracy na tych stanowiskach. Pracodawcy są zobowiązani do przechowywania programów szkoleń okresowych.

Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi. Szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe dla:

  • pracodawców
  • osób kierujących pracownikami, w tym kierownictwa i nadzoru, brygadzistów, liderów i inne osoby kierujące pracownikami.
  • pracowników wykonywujących prace fizyczne,
  • specjalistów technicznych i inżynieryjnych,
  • służby BHP,
  • pracowników biurowych,
  • innych osób, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SZKOLENIA BHP- Najczęściej zadawane pytania

Kto przeprowadza szkolenie wstępne BHP ?

Szkolenie wstępne przeprowadza: instruktaż ogólny pracownik służby BHP, lub pracownik wykonujący samodzielnie zadania takiej służby. Instruktaż stanowiskowy prowadzony jest przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami.

Kto przeprowadza szkolenie okresowe BHP ?

Szkolenie okresowe przeprowadzane jest przez pracodawcę lub przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową z zakresu BHP.

Jak udokumentować szkolenie wstępne BHP ?

Szkolenie wstępne powinno być udokumentowane w karcie szkolenia wstępnego. Karta ta powinna obejmować informacje dotyczące pracownika, daty i treści przeprowadzonego szkolenia oraz podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z przepisami BHP. Karty szkoleń wstępnych powinny być przechowywane w aktach osobowych pracowników.

Jak udokumentować szkolenie okresowe BHP ?

Po ukończeniu szkolenia okresowego pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie. Zaświadczenie to jest ważne przez określony czas i powinno zawierać informacje dotyczące pracownika, zakresu przeprowadzonego szkolenia i daty jego ukończenia. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Kiedy przeprowadza się szkolenie wstępne BHP ?

Szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracownik nie może rozpocząć pracy przed ukończeniem szkolenia wstępnego.

Kiedy przeprowadza się szkolenie okresowe BHP ?

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego zależy od rodzaju stanowiska pracy. Pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści powinni odbyć szkolenie okresowe w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Pozostali pracownicy powinni odbyć szkolenie w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. 

Karta szkolenia BHP
Karta szkolenia wstępnego BHP
Karta szkolenia wstępnego BHP

Karta szkolenia wstępnego BHP, to dokument potwierdzający odbycie przez pracownika obowiązkowego szkolenia wstępnego. Karta szkolenia bhp zawiera informacje dotyczące przeszkolenia pracownika w zakresie zagrożeń występujących na stanowisku pracy, zasad bezpiecznego wykonywania obowiązków oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Podpisanie karty szkolenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się pracownika z obowiązującymi zasadami BHP i zobowiązaniem do ich przestrzegania. Dokument ten może być również wymagany przez PIP podczas kontroli, dlatego jego przechowywanie jest istotne dla pracodawcy i pracowników.

Zaświadczenie ze szkolenia okresowego BHP

Zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP to dokument potwierdzający uaktualnienie wiedzy pracownika na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenie BHP to obowiązkowe szkolenie, które ma na celu zapewnienie świadomości w zakresie nowych przepisów oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy. 

Szkolenie BHP
Zaświadczenie ze szkolenia BHP