RISKOFF

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest najważniejszym dokumentem określającym zasady bezpieczeństwa pożarowego dla przedsiębiorcy, zarządcy budynku lub użytkownika obiektu. Celem Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) jest zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz określenie postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego to dokument określający zakres ochrony budynku przed pożarem, wybuchem i innym zagrożeniem, określa także procedury ewakuacji osób z obiektu w przypadku pożaru. Dokument ten powstaje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stanowi wytyczne, których przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich użytkowników budynku. Nadrzędnym celem Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) jest opisanie ogólnych zasad dotyczących obowiązków użytkowników i pracowników budynku w celu zmniejszenia ryzyka pożarowego. Instrukcja zawiera warunki dotyczące ewakuacji z obiektu, włącznie z odpowiedzialnością osób i pracowników w momencie jej ogłoszenia. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy wykorzystać w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla użytkowników obiektu oraz określa szczegółowe zasady zapoznawania użytkowników z procedurą ewakuacji.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe, sposobów postępowania na wypadek pożaru oraz zasad ewakuacji. Informacje te powinny być dostosowane do specyfiki danego budynku i uwzględniać jego przeznaczenie, sposób użytkowania, prowadzony proces technologiczny, magazynowanie i warunki techniczne. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna określać zadania i obowiązki osób, które regularnie korzystają z budynku oraz zawierać informacje o planach obiektu i terenu przyległego, w tym o lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, a także miejsca zbiórki w razie ewakuacji

Sporządzający instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinno być powierzone odpowiedzialnym osobom, które posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Mogą to być służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie, specjaliści zajmujący się ochroną przeciwpożarową (inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawcy p.poż.) lub zewnętrzne firmy świadczące usługi w zakresie sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ważne jest, aby osoba sporządzająca instrukcję miała odpowiednią wiedzę prawną, a w szczególności techniczną, aby zgodnie z przepisami zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i spełnić wymogi dotyczące dokumentacji przeciwpożarowej określonej w powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) oraz warunków technicznych budynku. Należy również uwzględnić ewentualne zagrożenia wybuchem oraz odpowiednie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) powinna określać wyposażenie obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a także sposoby ich poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Przepisy wymagają nie tylko posiadania odpowiednich urządzeń, ale także ich sprawności i dostępność. Liczba gaśnic wymaganych w zakładzie pracy zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, wielkość budynku, rodzaj zagrożeń oraz postanowień wynikających z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ilość gaśnic, a właściwie ilość środka gaśniczego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów który stanowi o tym ile gaśnic na Co najmniej jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg (3 dm3) powinna przypadać: Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym.

Sposoby postępowania na wypadek pożaru

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. Należy określić, jakie czynności podejmować w przypadku wybuchu pożaru, jak zaalarmować służby ratownicze, jakie są wyjścia ewakuacyjne ( i gdzie się znajdują).
Postępowanie na wypadek pożaru sprowadza się do trzech punktów:
1. W przypadku pożaru  podjąć działania w celu jego likwidacji, zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
2. Wezwać straż pożarną.
3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu środków gaśniczych do gaszenia pożaru i udzielić pomocy osobom zagrożonym i przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa m.in osoby wyznaczone do prowadzenia ewkuacji, plan ewakuacji, rozmieszczenie gaśnic i inne informacje niezbędne do realizacji wymienionych punktów postępowania.

Sposób przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywane w miejscu, które zapewni ich natychmiastowe wykorzystanie na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Powinna być dostępna dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obiekcie oraz dla ekip ratowniczych w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach łatwo dostępnych dla ekip ratowniczych. Ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w obiekcie wiedziały, gdzie znajduje się instrukcja i jak ją znaleźć w razie potrzeby. Oznaczenie takich miejsc powinno być czytelne i widoczne dla wszystkich pracowników oraz osób przebywających w obiekcie.

Obowiązek przekazania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do straży pożarnej

Zgodnie z rozporządzeniem regulującym zasady sporządzenia, aktualizacji i zawartości Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dokument należy przekazać komendantowi straży pożarnej. Obowiązek ten dotyczy budynków zobowiązanych do instalacji i utrzymania sygnalizacji przeciwpożarowej. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań dotyczących działań ratowniczych. Dokumenty dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego mogą być przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który podlega okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata. Należy ją również zaktualizować po każdej istotnej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, która wpływa na warunki ochrony przeciwpożarowej. Aktualizacja instrukcji ma na celu dostosowanie jej do bieżącej sytuacji oraz poprawę skuteczności działań w przypadku pożaru.  

Wyjątki dotyczące wymagań instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, w których nie występuje strefa zagrożenia wybuchem. Istnieją również pewne wyjątki dotyczące wymagań instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, takie jak:
– kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3 (z zastrzeżeniem pewnych warunków).
– kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3.
– powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Plan Bezpieczeństwa Pożarowego
Plan Bezpieczeństwa Pożarowego

Plan bezpieczeństwa pożarowego - Plan Ewakuacji

Jednym z elementów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest plan bezpieczeństwa pożarowego. Plan ewakuacji jest tworzony dla każdej kondygnacji budynku oraz obszaru zewnętrznego wokół niego. Na schemacie z planem ewakuacyjnym należy uwzględnić informacje dotyczące:

  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od sąsiednich obiektów,
  • parametrach pożarowych substancji palnych,
  • gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia dla ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych uznanych za strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziale obiektu na strefy pożarowe,
  • warunkach ewakuacji, wskazując kierunki i wyjścia ewakuacyjne,
  • miejscach, w których znajdują się urządzenia przeciwpożarowe.
  • dostępie do dźwigów dla ekip ratowniczych.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to najważniejszy dokument wewnętrzny określający warunki ochrony przeciwpożarowej oraz zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Jest ona niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku oraz ochrony osób i mienia.

Jakie są przepisy dotyczące Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla małych firm?

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których znajdują się strefy pożarowe, przeznaczone do różnych celów, są zobowiązani do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego można znaleźć w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych.

Co grozi za brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ?

Niewdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  może skutkować nałożeniem kar finansowych. Właściciel obiektu czy przedsiębiorstwa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnie, jeżeli nie spełnia wymogów dotyczących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Co ile należy aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego ?

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy aktualizować co najmniej raz na 2 lata. Ponadto, jeśli nastąpiły istotne zmiany w sposobie użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na warunki ochrony przeciwpożarowej, konieczne jest dokonanie aktualizacji instrukcji.

Co to jest IBP ?

IBP – to skrót od „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”. Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem określającym zasady ochrony przeciwpożarowej dla budynku lub przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ?

Ceny mogą być różne w zależności od charaktery prowadzonej działaności, lokalizacji, liczby zatrudnionych, stosowanych urządzeń maszyn, substancji chemicznych czy ogólnego środowiska pracy