RISKOFF

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY WROCŁAW

Pomiary środowiska pracy odgrywają w BHP kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Pomiarom podlegają różne czynniki środowiska pracy:
〉〉 hałas,
〉〉 oświetlenie,
〉〉 mikroklimat
〉〉 drgania
〉〉 czynniki chemiczne
Dodatkowo pomiarom podlegać mogą: obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego czy pomiary wydatku energetycznego, a także pomiary elektryczne.

Pracodawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zobowiązany jest do okresowych badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. Pracodawca po konsultacji z pracownikami wskazuje czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy i zleca ich pomiary. Wyniki badań i pomiarów pracodawca ma obowiązek wpisywać do “Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy”.

Dokonujemy rozpoznania czynników – Wrocław i dolnośląskie. Dokonujemy pomiarów we współpracy z akredytowanym laboratorium. Prowadzimy rejestry czynników szkodliwych.

POMIARY HAŁASU WROCŁAW

Hałas jest jednym z głównych czynników prowadzących do uszczerbku słuchu. Ważne jest, aby pracodawcy podejmowali działania mające na celu kontrolę i redukcję hałasu. Zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych, izolacja akustyczna pomieszczeń, inwestycje w cichy sprzęt, stosowanie środków ochrony indywidualnej mogą skutecznie przeciwdziałać temu problemowi. By jednak podjąć skuteczne działania konieczne przeprowadzenie jest pomiarów hałasu.
Hałas oraz hałas ultradźwiękowy bada się:
〉〉 co najmniej raz na dwa lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN
〉〉 co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN
Pracodawca może odstąpić od pomiarów hałasu wykonywanych w odstępstwie dwóch lat jeżeli natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN.

POMIARY MIKROKLIMATU WROCŁAW

Temperatura, wilgotność i ruch powietrza są kluczowe dla zapewnienia komfortu cieplnego pracowników. Warunki zbyt gorące lub zimne mogą wpływać negatywnie na efektywność pracy i zdrowie pracowników. Pomiary mikroklimatu pozwalają dostosować warunki środowiska do indywidualnych potrzeb. Środowisko pracy ze względu na parametry mikroklimat dzieli się na umiarkowane, zimne oraz gorące.
〉〉 Pomiary przeprowadza się raz w roku niezależnie od krotności wartości NDS.
jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartości wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca może wykonywać je raz na dwa lata.

POMIARY OŚWIETLENIA WROCŁAW

Oświetlenie w miejscu pracy ma kluczowe znaczenie dla komfortu pracowników i ich efektywności. Brak właściwego oświetlenia może prowadzić do zmęczenia wzroku, bólów głowy i obniżonej koncentracji. Dlatego pracodawcy powinni zadbać o ergonomiczne oświetlenie, uwzględniając zarówno natężenie światła, jak i kolor. Optymalne oświetlenie powinno dostosowywać się do różnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Na przykład, do pracy przy komputerze zaleca się światło o niskim kontraście, natomiast do precyzyjnych prac może być potrzebne intensywne, punktowe oświetlenie. Dodatkowo, wprowadzenie naturalnego światła dziennego może poprawić samopoczucie pracowników.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Częstotliwość wykonywania pomiarów oświetlenia nie została określona wprost. Pracodawcy sami określają jak często wykonywać pomiary oświetlenia.

POMIARY ZAPYLENIA WROCŁAW

Pyły w środowisku pracy stanowią zagrożenie dla zdrowia pracowników. Cząstki pyłów, unoszące się w powietrzu, mogą prowadzić do schorzeń układu oddechowego, alergii i innych poważnych problemów zdrowotnych. Przemysłowe procesy, jak również prace w budownictwie czy górnictwie, często generują duże ilości pyłów. Aby minimalizować ryzyko związane z zapyleniem, pracodawcy powinni przeprowadzić badania zapylenia oraz wprowadzać środki zaradcze jak: systemy wentylacji lub wyciągi . Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią ochronę osobistą, taką jak maski przeciwpyłowe. Regularne kontrole jakości powietrza oraz edukacja pracowników na temat ryzyka związanego z ekspozycją na pyły są kluczowe dla utrzymania bezpiecznych warunków pracy. 

〉〉 Badania pyłów (z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym) przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS.
〉〉 co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

POMIARY CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH WROCŁAW

Czynniki chemiczne w miejscu pracy stwarzają ryzyko dla zdrowia pracowników. Kontakt z substancjami chemicznymi, takimi jak substancje drażniące lub toksyczne mogą prowadzić do poważnych chorób, w tym chorób skóry, układu oddechowego czy nerwowego. Dlatego kluczową kwestią jest przeprowadzenie pomiarów w celu identyfikacja, ocena i kontrola zagrożeń chemicznych. Pracodawcy na podstawie przeprowadzonych badań powinni otrzymać niezbędne środki ochrony, takie jak rękawice ochronne, okulary ochronne czy kombinezony. Dodatkowo, istotne jest właściwe oznakowanie miejsc, gdzie występują substancje chemiczne oraz przeprowadzanie regularnych szkoleń bhp bezpiecznego obchodzenia się z nimi. 

〉〉Pomiary czynników chemicznych wykonuje się raz co najmniej raz na 2 lata jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS.
〉〉 co najmniej raz w roku jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS.
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.

CZYNNIKI O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM
〉〉 co najmniej raz na sześć miesięcy jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
〉〉 co najmniej raz na trzy miesiące jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS
jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów, wykonanych w odstępie co najmniej sześciu miesięcy nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów

POMIARY DRGAŃ WROCŁAW

Drgania w środowisku występują przede wszystkim w branżach, gdzie używane są maszyny generujące wibracje, jak branża budowlana, czy transport. Przewlekłe narażenie na drgania może prowadzić do schorzeń układu kostno-mięśniowego, zaburzeń krążenia i uszkodzeń nerwów. Aby zminimalizować ryzyko, pracodawcy powinni inwestować w ergonomiczny sprzęt, oferować szkolenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami wibracyjnymi i dostarczać odpowiednią ochronę, taką jak np. antywibracyjne rękawice. Regularne badania lekarskie pracowników oraz monitorowanie poziomu drgań to kluczowe działania prewencyjne. Skuteczne zarządzanie drganiami nie tylko chroni zdrowie pracowników, ale także przyczynia się do poprawy efektywności i komfortu pracy.

〉〉 Pomiary drgań przeprowadza się w takiej samej częstotliwości jak pomiary chemii czy hałasu.

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY WROCŁAW

POMIARY WYDATKU ENERGETYCZNEGO WROCŁAW

POMIARY OBCIĄŻENIA UKŁADU RUCHU

POMIARY EMISJI