RISKOFF

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska Wrocław

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska staje się coraz ważniejszą częścią działalności gospodarczej. Przepisy związane z ochroną środowiska nakładają na pracodawców liczne obowiązki, których celem jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Zgodnie z polskim prawem, podmiotem korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca oraz inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które w swojej działalności gospodarczej mają kontakt z różnymi aspektami środowiska. Zakres obowiązków przedsiębiorców korzystających ze środowiska jest szeroki i dotyczy takich obszarów jak gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy ochrona powietrza. Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność mającą wpływ na środowisko np. poprzez wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z kotłowni, procesów technologicznych, lub spalania paliw w silnikach spalinowych to korzystasz ze środowiska… a wiec jest corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Jesteś zobligowany także do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych związanych z prawem ochrony środowiska. Przedsiębiorca musi również uzyskać pozwolenia na eksploatację instalacji, takie jak pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza czy pozwolenie wodnoprawne.

Usługi ochrona środowiska - Wrocław

Prowadzenie działaności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązakmi, jednym z nich jest obowiązek ochrony środowiska, poprzez spełnienie wymagań prawa w tym zakresie. Zapraszamy do skorzystania z usług ochrony środowiska we Wrocławiu, ale także innych miastach Dolnego Śląska. Koszystasz z naszych usług w zakresie BHP, PPOŻ., lub RODO – We Wrocławiu uzupełnisz je o usługi ochrony środowiska.

Audyt ochrona środowiska - Wrocław

Audyt ochrony środowiska to narzędzie, które pozwoli Ci poznać stan zgodności z przepisami ochrony środowiska Twojej firmy, a  także zidentyfikować procesy wymagające poprawy. Poprzez skorzystanie z naszego audytu, uzyskasz kompleksowy obraz działań Twojej firmy, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, ale także dowiesz się, jak możesz przekształcić te wyzwania w możliwości. Niezależnie od sektora, w jakim działasz, ochrona środowiska powinna być integralną częścią Twojego przedsiębiorstwa, a nie ryzykiem prawnym.

Obowiązki Pracodawcy - Ochrona środowiska

Obowiązki Pracodawców dotyczące ochrony środowiska zostały określone w przepisach prawa i mogą dotyczyć:

Sprawozdania z wytwarzania odpadów

Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest prowadzenie ewidencji rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich gospodarowanie. W tym celu muszą oni zgłaszać swoje dane do Bazy Danych Odpadkowych (BDO). Rejestracja w bazie umożliwia ścisłą kontrolę nad gospodarowaniem odpadami, a także pozwala na monitorowanie postępów i działań mających na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów.

Pozwolenie na emisję

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z emisją gazów i pyłów do powietrza, muszą spełniać określone normy emisyjne. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń na emisję, a także regularne przeprowadzanie pomiarów emisji. Wprowadzanie ścieków do wód również podlega ścisłej kontroli i wymaga spełnienia określonych parametrów, a ich monitorowanie jest wymagane przez prawo.

Zarządzanie ochroną środowiska

Odpady generowane przez przedsiębiorstwa nie mogą być pozostawiane bez odpowiedniego zarządzania. Przedsiębiorcy są zobowiązani do segregacji i właściwego postępowania z odpadami, tak aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. W zależności od rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, przedsiębiorcy muszą prowadzić ich ewidencję. Aby skutecznie zarządzać obowiązkami związanymi z ochroną środowiska, przedsiębiorcy powinni opracować i wdrożyć efektywną strategię ochrony środowiska w swojej firmie. 

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOS) jest elementem zarządzania ochroną środowiska, który ma na celu minimalizować negatywne skutki działalności przemysłowej. Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - Najczęściej zadawane pytania

Czym są usługi ochrony środowiska ?

Usługi ochrony środowiska obejmują szeroki zakres działań i doradztwa dotyczący zarządzania obowiązkami związanymi z ochroną środowiska w firmach. Mogą one obejmować analizę wpływu działalności na środowisko, sporządzanie dokumentacji i raportów, prowadzenie ewidencji, monitorowanie emisji i inne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Jakie działania podejmuje się w ramach usług ochrony środowiska?

Usługi ochrony środowiska obejmują szereg działań, takich jak analiza i ocena wpływu działalności na środowisko, pomoc w wypełnianiu wymaganej dokumentacji i raportów, prowadzenie monitoringu emisji i pomiarów, zarządzanie odpadami, doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i wprowadzanie zielonych technologii.

Jakie są najważniejsze aspekty związane z ochroną środowiska ?

Najważniejsze aspekty związane z ochroną środowiska to przestrzeganie obowiązków prawnych, jak również odpowiednie zarządzanie wpływem działalności gospodarczej na środowisko. W skład tych aspektów wchodzi m.in. prowadzenie ewidencji i raportowanie, monitorowanie emisji i pomiarów, gospodarka odpadami oraz zastosowanie ekologicznych rozwiązań. Wdrożenie skutecznej strategii ochrony środowiska w firmie jest nie tylko ważne z perspektywy przestrzegania przepisów, ale także dla budowania pozytywnego wizerunku firmy i zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy powinni podjąć odpowiednie kroki, aby minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko oraz zwiększyć efektywność energetyczną swoich przedsiębiorstw.

Ile kosztuje obsługa ochrony środowiska ?

Koszt obsługi z zakresu ochrony środowiska uzgadniany jest indywidualnie, uzależniony jest od indywidualnych uwarunkowań zakładu pracy.