RISKOFF

Audyt przeciwpożarowy - uszkodzona gaśnica

AUDYT PRZECIWPOŻAROWY

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej to podstawowy dokument regulujący zasady działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wraz z rozporządzeniami i polskimi normami reguluje zasady ochrony przeciwpożarowej w kontekście przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dokumentem wewnętrznym w przedsiębiorstwie regulującym zasady przeciwpożarowe jest z kolei instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – to dokument dla wszystkich , odpowiadających za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zarówno w kontekście budynków , jak i w przypadku zakładów pracy czy innych miejsc. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wyznacza obowiązki właścicieli obiektów, dotyczące przestrzegania wymagań techniczno-budowlanych, wyposażenia obiektów w sprzęt gaśniczy, zapewnienia możliwości ewakuacji oraz opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązki właściciela względem ochrony przeciwpożarowej

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela budynku, obiektu budowlanego i terenu obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Oznacza to konieczność przestrzegania wymagań techniczno-budowlanych, wyposażenia obiektu w sprawny sprzęt gaśniczy, zapewnienia możliwości ewakuacji oraz dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu. Dodatkowo właściciel jest odpowiedzialny za przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej oraz za zapoznanie pracowników z zasadami ochrony przeciwpożarowej.

Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy

Podstawowym elementem ochrony przeciwpożarowej jest wyposażenie obiektu w sprawny i ogólnodostępny sprzęt gaśniczy. W przypadku awarii może on odegrać kluczową rolę w powstrzymaniu pożaru oraz minimalizacji jego skutków. W zależności od budynku, w obiekcie powinny znajdować się urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory, pompy, gaśnice, a także systemy i urządzenia oddymiające, chroniące przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe.

Proces i znaczenie audytu przeciwpożarowego

Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie. Zgodnie z prawem, muszą zapewnić odpowiednie szkolenia pracowników oraz dostarczyć im niezbędną wiedzę i umiejętności związane z ochroną przeciwpożarową. Wymogi co do zasady ochrony przeciwpożarowej obejmują również obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP), która określa procedury postępowania w razie zagrożenia oraz instruuje pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jedną z możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom są audyty i przeglądy przeciwpożarowe.

Rola audytu w ocenie stanu bezpieczeństwa pożarowego

Audyt przeciwpożarowy jest procesem przeprowadzanym przez specjalistów bhp, inspektorów p.poż. i rzeczoznawców w celu oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Jest to analiza, która ma na celu zidentyfikowanie wszelkich nieprawidłowości oraz ocenę zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Poprzez przeprowadzenie audytu, można szybko zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wprowadzić odpowiednie poprawki w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Zgodność obiektu z przepisami przeciwpożarowymi

Jednym z głównych celów audytu przeciwpożarowego jest sprawdzenie zgodności obiektu z przepisami przeciwpożarowymi. Audytorzy analizują wszystkie aspekty związane z ochroną przeciwpożarową, takie jak warunki ochrony przeciwpożarowej, obecność wymaganego sprzętu gaśniczego, oznakowanie obiektu, procedury ewakuacji oraz dokumentację przeciwpożarową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, audytorzy sporządzą raport zawierający zalecenia dotyczące poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Dokumenty do audytu przeciwpożarowego

Audyt przeciwpożarowy agreguje informacje zawarte, między innymi w:

 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • przeglądzie budynku
 • przeglądzie sprzętu przeciwpożarowego
 • przeglądów gaśnic
 • świadectw dopuszczeniach i certyfikatach
 • operacie przeciwpożarowym
 • ocenie zagrożenia wybuchem
 • protokołach kontroli
 • planach ewakuacji
 • rejestrach szkoleń przeciwpożarowych

Jak przygotować się do audytu przeciwpożarowego ?

Przygotowanie do audytu przeciwpożarowego wymaga starannego zaplanowania i przeprowadzenia odpowiednich działań. W pierwszej kolejności powinno się rzetelnie zanalizować wszystkie dokumenty związane z bezpieczeństwem pożarowym i zweryfikować, czy obowiązujące zarządzenia oraz procedury są zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Kolejnym etapem jest ustalenie planu przeprowadzenia audytu oraz przygotowanie się na potencjalne zapytania lub uwagi ze strony audytujących. Staranność i metodyczność są niezbędne do efektywnego przygotowania się do kontroli przeciwpożarowej.

Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest brak przygotowania, co pozwoli ocenić stan bezpieczeństwa pożarowego jaki jest faktycznie.

 

Audyt przeciwpożarowy - Zalecenia

Podczas naszych audytów przeciwpożarowych wydawane są zalecenia. Składają się na nie informacje:

 • Niezgodność – informacja na czym polega niezgodność lub możliwość poprawy,
 • Fotografia – potwierdzająca stan faktyczny,
 • Zalecenie – działanie które należy podjąć w celu usunięcia niezgodności lub poprawy warunków,
 • Podstawa – Podstawa prawna do której odnosi się daną niezgodność, lub dobra praktyka,
 • Zakup – Informacja o zakupie pomocnym przy realizacji,

Audyt przeciwpożarowy - Najczęściej zadawane pytania

Co znaczy PPOŻ ?

Co oznacza skrót PPOŻ. ? – jest to skrót od przeciwpożarowy. Powszechnie używa się skrótu ppoż. w kontekście przepisów przeciwpożarowych.

Co to jest audyt przeciwpożarowy ?

Audyt P.POŻ., czyli Audyt przeciwpożarowy, to przegląd warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku lub miejsca pracy. Celem audytu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń ;pożarowych dla pracowników lub użytkowników i ocena skuteczności działań zapobiegawczych mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia.

Jak często przeprowadza się audyt przeciwpożarowy ?

Według potrzeb, najczęściej jednak co najmniej raz w roku.

Kto przeprowadza audyt przeciwpożarowy ?

Audyt ppoż. przeprowadzają audytorzy, posiadający zakres wiedzy i doświadczenia niezbędny do realizacji audytu. Najczęściej są to inspektorzy ds. PPOŻ., rzeczoznawcy, strażacy oraz osoby specjalizujące się w ochronie przeciwpożarowej. Zespół audytorski dostosowywany jest do potrzeb organizacji i obszaru audytu.

Na czym polega audyt przeciwpożarowy ?

Podczas audytu przeciwpożarowego przeprowadza się m.in. inspekcję stanowisk pracy, analizę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd dokumentacji p.poż, przegląd dokumentacji budynku i sprzętów przeciwpożarowych. Celem audytu jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy, minimalizacja ryzyka pożaru lub wybuchu i zapewnienie przestrzegania standardów bezpieczeństwa pożarowego przez pracowników i użytkowników budynku.

Czy audyt przeciwpożarowy jest obowiązkowy ?

Na Pracodawcy spoczywa obowiązek dokonywania okresowych kontroli PPOŻ. i przeglądów przeciwpożarowych – Audyt PPOŻ. jest jedną z możliwości spełnienia tego obowiązku.

Ile kosztuje Audyt BHP ?

Ceny mogą być różne w zależności od charaktery prowadzonej działaności, lokalizacji, liczby zatrudnionych, stosowanych urządzeń maszyn, substancji chemicznych czy ogólnego środowiska pracy

Czy z przeglądu przeciwpożarowego sporządzony jest raport ?

Tak, każdy audyt kończy się raportem w którym zawarto obszary wymagające poprawy jak i te wzorowe. Raport jest poufuny i obejmuje je jedynie zlecający.