RISKOFF

PRÓBNA EWAKUACJA

ćwiczenia ewakuacyjne

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

Przepisy dotyczące ewakuacji  mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia pożarowego lub innych sytuacji kryzysowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, istnieje obowiązek przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych oraz praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. 

Zgodnie z przepisami, właściciele i zarządcy budynków ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji. Przede wszystkim, powinni oni co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne oraz sprawdzać organizację i warunki ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się grupa użytkowników, należy przeprowadzać ćwiczenia co najmniej raz na rok.

Czasowe okresy przeprowadzania próbnej ewakuacji

Przepisy określają terminy przeprowadzania próbnej ewakuacji. W przypadku obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób, ćwiczenia powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 2 lata. W obiektach, w których grupa użytkowników się zmienia, próbna ewakuacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz na rok, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Najlepszą praktyką jest jednak przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych raz w roku, jeżeli mamy do czynienia z pracą zmianą ćwiczenia powinny obejmować każdą zmianę roboczą. Przy ustalania harmonogramu ćwiczeń ewakuacyjnych należy uwzględniać indywidualne potrzeby zakładu pracy i pracowników.

Obowiązki użytkowników budynków w razie ogłoszenia ewakuacji

Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku ogłoszenia ewakuacji jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą. Osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą zagrożeniem lub na zewnątrz budynku. W miejscu wyznaczonym jako punkt zbiórki ewakuowani powinni zebrać się w sposób umożliwiającym osobom kierującym ewakuacją weryfikację stanu osobowego.

Organizacja i planowanie ćwiczeń przeciwpożarowych

Organizacja i planowanie ćwiczeń ewakuacyjnych jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia ewakuacji. Oto kilka ważnych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas organizacji próbnej ewakuacji.

Przygotowanie planu ewakuacji

Przygotowanie planu ewakuacji jest niezbędnym krokiem w organizacji ewakuacji. Plan powinien uwzględniać drogi ewakuacyjne, punkt zbiórki, osoby wyznaczone do ewakuacji oraz procedury alarmowania i powiadomienia służb ratowniczych. Właściciele budynków, zarządcy, pracodawcy powinni regularnie aktualizować plan ewakuacji, aby uwzględnić zmiany w budynku lub w grupie użytkowników. 

Zgłoszenie i termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji

Zgodnie z przepisami, właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić miejscową komendę Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji. Zgłoszenie powinno być dokonane nie później niż na dzień przed przeprowadzeniem ćwiczeń. Właściciele i zarządcy budynków powinni przestrzegać tych wymogów, aby umożliwić odpowiednie przygotowanie służb ratowniczych.

Przebieg próbnej ewakuacji i zakończenie działań

Podczas próbnej ewakuacji należy skrupulatnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Osoby odpowiedzialne za organizację ćwiczeń ewakuacyjnych powinny rozważyć różne scenariusze zagrożeń, takie jak pożar czy inne sytuacje kryzysowe, i sprawdzić, czy plan ewakuacji działa sprawnie. Po zakończeniu ewakuacji, należy sprawdzić, czy wszyscy opuścili budynki, a w razie niezgodności zgłosić to jednostkom ratowniczym.

Sprawozdanie z próbnej ewakuacji

Sprawozdanie z ewakuacji jest kluczowym elementem każdego planu bezpieczeństwa, będąc nie tylko potwierdzeniem przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych, ale również narzędziem do analizy ich skuteczności. Przygotowanie dokładnego sprawozdania pozwala zarówno uczestnikom ćwiczeń ewakuacyjnych, jak i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przeciwpożarowe osobom na zidentyfikowanie potencjalnych obszarów do poprawy oraz zaplanowanie dalszych działań, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich obecnych w budynku. Przemyślane sprawozdanie z ewakuacji stanowi więc dokument, pomagający w optymalizacji procedur ewakuacyjnych, zwiększając tym samym ogólną gotowość na wypadek rzeczywistego zagrożenia.

Ćwiczenia ewakuacyjne - Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne?

Ćwiczenia ewakuacyjne powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 2 lata w obiektach dla ponad 50 osób, oraz co najmniej raz na rok w obiektach, w których grupa użytkowników się zmienia.

Jakie są korzyści z regularnego przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych?

Regularne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych ma wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwala to zapoznać użytkowników budynku z procedurami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz drogami ewakuacyjnymi. Ćwiczenia ewakuacyjne pomagają zidentyfikować i usunąć ewentualne problemy związane z organizacją ewakuacji.

Jakie są obowiązki pracodawcy związane z ćwiczeniami ewakuacyjnymi?

Pracodawcy mają obowiązek przeprowadzania regularnych ćwiczeń ewakuacyjnych oraz zapewnienia odpowiednich warunków i procedur ochrony przeciwpożarowej dla swoich pracowników. Pracodawcy powinni również zapewnić dostępność odpowiedniego sprzętu i informacji dotyczących ewakuacji.

Kto przeprowadza próbną ewakuacje zakładu pracy ?

Właściciel, Zarządca lub użytkownik budynku. Ćwiczenia ewakuacyjne powinny być pod szczególnym nadzorem Pracodawcy ze względu na wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

Ile kosztuje próbna ewakuacja ?

Ceny mogą być różne w zależności od charaktery prowadzonej działalności, lokalizacji, liczby zatrudnionych,.