RISKOFF

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT

Wzór instrukcji bezpiecznego wykonywania robót

Instrukcja Bezpiecznego wykonywania robót jest dokumentem, który zdefiniowany został w regulującym go Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zasady dotyczące IBWR reguluje rozporządzenie, które w § 1 stanowi, że :

„Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” – to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Ustawa – prawo budowlane do którego odsyła rozporządzanie w swojej treści normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, określa także zasady działania administracji publicznej w tych dziedzinach. W art. 21 znajdujemy obowiązek sporządzenia planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (Plan BIOZ), który na podstawie specyfikacji budowy i zakresu prowadzenia prac określa obowiązki i sposób realizacji działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych prac.
Przywołany art. 21a w ust. 1 głosi: „przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.”. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (często nazywana w skrócie IBWR) jest dokumentem, który określa sposób działań mających zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w miejscu prowadzonych prac budowlanych, jeżeli trwają dłużej niż 30 dni, prowadzone są przez co najmniej 20 pracowników, łączna liczba dni prowadzonych prac przez wszystkich pracowników przekracza 500, lub obowiązek jej sporządzenia wynika z zakresu prowadzonych prac. Obowiązek sporządzenia IBWR będzie zależał więc od konkretnego stanu faktycznego.

 

 

 

Kiedy należy sporządzić Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót?

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót istnieje, kiedy zostanie spełniony jeden z warunków:
– Jeżeli wykonywane prace będą trwać dłużej niż 30dni,
– Wykonywane będą przez więcej niż 20 pracowników,
– Łączna liczba dni przekracza prowadzonych prac przez wszystkich pracowników przekracza 500.
– Obowiązek jej sporządzania wynika z zakresu prowadzonych prac
– Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót zgodnie z §2 Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych powinna zostać sporządzona przez wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót”.  IBWR należy więc sporządzić jeżeli występuje przynajmniej jeden z wymienionych warunków.

Prace, dla których należy opracować Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót.

Oprócz warunków wynikających z czasu trwania prac, zaangażowania pracowników, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego IBWR będzie konieczne przy pracach:
– których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
– przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
– stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
– prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
– stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
– prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
– wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
– wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
– wymagających użycia materiałów wybuchowych;
– prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Instrukcja-Bezpiecznego-Wykonywania-Robót-Budowlanych

Zawartość instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)

Instrukcja bezpiecznego powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanych prac, posiada jednak elementy uniwersalne takie jak:
– dane wykonawcy i generalnego wykonawcy,
– opis wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania)
– dane dotyczące pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
– dane dotyczące sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
– spis i opis substancji i materiałów niebezpiecznych.
Wyżej wymienione elementy będą więc obligatoryjne dla IBWR.

Obowiązek sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Obowiązek opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót występuje w przypadku prowadzenia prac budowlanych, w których ze względu na towarzyszące im zagrożenia istnieje wysokie ryzyko wypadku, lub szkodliwość dla zdrowia. Konieczność sporządzenia IBWR będzie więc rozpatrywana w kontekście indywidualnym.

Sporządzający
Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót

W Rozporządzeniu ministra infrastruktury określono, że obowiązek opracowania IBWR spoczywa na wykonawcy robót. Przyjąć należy więc że podmiot organizujący prace budowlane: kierownik budowy, kierownik robót zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Obowiązek ten nie mówi jednak ze fizycznie instrukcja powinna zostać sporządzona przez niego. Instrukcja może sporządzić osoba posiadająca zakres wiedzy i kompetencje umożliwiająca jej opracowania. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót może więc zostać zlecone innej osobie lub jednostce organizacyjnej, nie mniej jednak za warstwę merytoryczną i właściwe opracowanie odpowiadać będzie kierownik budowy, lub kierownik robót (w zależności na kim spoczywał obowiązek opracowania). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót powinna zostać każdorazowo zaakceptowana przez jednostkę odpowiedzialną za jej opracowanie.

Termin sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót

Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót należy opracować przed ich rozpoczęciem, w czasie umożlwiającym zapoznanie się z IBWR pracowników realizujących pracę.

IBWR - Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót?

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót do dokument określające zasady prowadzenia robót budowlanych, regulujący ich sposób wykonania oraz instrukcje ich bezpiecznego prowadzenia.

Co to jest IBWR?

IBWR – to akronim od Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót.

Kto sporządza instrukcje bezpiecznego wykonywania robót?

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robót i wykonawcy prac. Opracowanie dokumentu może zostać zlecone innemu podmiotowi, obowiązek jednak za jego poprawność i zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na kierownikach budowy, robót, projektu.

Czy można zlecić wykonanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót?

Tak – musi być to jednak osoba dysponująca zasobem wiedzy umożliwiający jej opracowanie.

Kto odpowiada za opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robót?

Za opracowanie, aktualność i sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót odpowiada ich wykonawca. Może być to kierownik budowy lub kierownik robót.

Kto zatwierdza instrukcje bezpiecznego wykonywania robót?

Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót zatwierdza kierownik robót. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót często opiniowana jest przez nadzór inwestora.

Na czym polega opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót?

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót jest opracowywana indywidualnie dla rodzaju wykonywanych prac, choć posiada elementy uniwersalne – instrukcja „sporządzona” metodą kopiuj-wklej nie będzie spełniała swojego zadania zarówno na gruncie BHP jak i na gruncie przepisów Prawa pracy. Opracowanie instrukcji polega więc na zebraniu informacji i dopasowaniu jej do specyfiki prac

Co powinna zawierać instrukcja bezpiecznego wykonywania robót?

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót powinna przede wszystkim zawierać opis prowadzonych prac, sposób ich wykonania, instrukcję ich bezpiecznego prowadzenia oraz dane dotyczące osób zaangażowanych w prace a także wykorzystywanych urządzeń i środków chemicznych.

Czy sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót jest obowiązkowe?

W przypadku prowadzenia niektórych prac sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót jest obowiązkowe. Będą to m.in. prace budowlane których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jak np. przysypanie ziemią, upadek z wysokości, montaż elementów prefabrykowanych.

Ile kosztuje sporządzenie Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót?

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót uzależnione jest od rodzaju prowadzonych prac, zagrożeń występujących w miejscu prowadzenia prac a także indywidulanych wymagań np. inwestora, na polecenie którego sporządzana jest instrukcją. Przyjąć jednak można, że rynkowe ceny opracowania IBWR zaczynają się już od 790zł.

Kiedy należy sporządzić instrukcję bezpiecznego wykonywania robót?

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót uzależnione jest od rodzaju prowadzonych prac, zagrożeń występujących w miejscu prowadzenia prac a także indywidulanych wymagań np. inwestora, na polecenie którego sporządzana jest instrukcją. Przyjąć jednak można, że rynkowe ceny opracowania IBWR zaczynają się już od 790zł.

Do kiedy należy opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót?

Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót należy sporządzić przed rozpoczęciem prac w czasie umożliwiającym zapoznanie z nią pracowników

Co grozi za brak Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)?

Za brak opracowania IBWR grozi odpowiedzialność wynikająca z przepisów Prawa Pracy oraz Prawa Karnego.
Art. 220§ 1 kodeksu karnego – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 283 § 1 Kodeksu pracy – Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.