RISKOFF

Nadzór BHP

Nadzór BHP to systematyczne monitorowanie i kontrola warunków BHP w miejscu pracy. Nadzór BHP ma na celu zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP.
Nadzór BHP obejmuje m.in.:
〉〉 bieżącą analizę ryzyka i natychmiastowe działania mające na celu ich ograniczenie lub eliminacje, weryfikację nad przestrzeganiem przez pracowników przydzielonych środków ochrony osobistej,
〉〉 prowadzenie szkoleń bhp, weryfikacja ich poprawności i terminowości
〉〉 weryfikacja badań lekarskich i ich terminowości
〉〉 weryfikacja uprawnień pracowników
〉〉 weryfikacja oznakowania bhp i stanowisk pracy
〉〉 kontrolę stanu technicznego urządzeń oraz terminowości ich przeglądów.
〉〉 sporządzanie raportów bhp
〉〉 prowadzenie rejestrów i dokumentacji bhp
〉〉 udział w opracowaniu instrukcji bhp i ocen ryzyka zawodowego
〉〉 wydawanie i nadzór nad realizacją zaleceń bhp
〉〉 ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
〉〉 reprezentacja pracodawcy na spotkaniach z innymi podmiotami lub jednostkami kontrolnymi
… oraz inne zadania określone w umowie lub rozporządzeniu w sprawie służby bhp.

Nadzór BHP Wrocław

Nadzór BHP Wrocław skupia się przede wszystkim na monitorowaniu i kontroli warunków BHP. Na przykładzie budowy, nadzór obejmuje m.in.:
〉〉 ocenę ryzyka związanego z wykonywanymi pracami budowlanymi,
〉〉 wprowadzanie środków zapobiegawczych,
〉〉 nadzór nad używaniem środków ochrony indywidualnej,
〉〉 prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników.
〉〉 kontrola stan technicznego sprzętu oraz weryfikacja ich terminowości przeglądów (jak np. UDT)
〉〉 weryfikacja i opracowanie planów BIOZ, Instrukcji Bezpiecznego wykonywania robót,
〉〉 Opracowanie i prowadzenie rejestrów BHP
〉〉 Udział w spotkaniach koordynacyjnych bhp
〉〉 Wykonanie zaleceń pokontrolnych BHP Inwestora
〉〉 Współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej.
〉〉 Bieżącą kontrola placu budowy
… oraz inne zadania dopasowane do specyfiki projektu budowlanego

Skorzystaj z naszego nadzoru BHP na budowie lub nadzoru w miejscu pracy i zyskaj gwarancje najlepszych usług.