RISKOFF

AUDYT BHP

Audyt BHP - Raport wzór
Wzór raportu z Audytu BHP

Audyt BHP, wewnętrzny audyt bhp i zewnętrzny audyt bhp, to proces oceny warunków pracy w miejscu zatrudnienia mający na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych. Audyt BHP pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz wdrażać odpowiednie środki zapobiegawcze. Audyt BHP obejmuje analizę stanu technicznego urządzeń, ocenę przestrzegania przepisów dotyczących BHP, w tym procedur bhp, oraz ewaluację działań mających na celu poprawę warunków pracy. Audyt jest kluczowym elementem dbania o dobro pracowników oraz spełniania wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas audytu BHP dokonuje się oceny stanu zagrożeń oraz oceny działań podejmowanych w celu ich minimalizacji. Badane są m.in. warunki ergonomiczne, stosowanie i dobór środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad bhp przez pracowników oraz ewentualne zagrożenia chemiczne czy fizyczne.
Raport z audytu BHP pozwalają identyfikować obszary wymagające poprawy oraz wprowadzać odpowiednie środki zaradcze. Dzięki regularnemu przeprowadzaniu takich analiz można skutecznie minimalizować ryzyko wypadków oraz poprawiać jakość pracy. Ważne jest, aby audyt BHP był przeprowadzany systematycznie, uwzględniając zmiany w organizacji pracy oraz aktualne przepisy prawne. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo oraz dobre warunki pracy dla wszystkich pracowników.

Raport z Audytu BHP jest doskonałym narzędziem dla poprawy warunków BHP.

Audyty BHP w firmie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia w sprawie działania służby BHP zobowiązuje do opracowywania co najmniej raz w roku i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeń dla  życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Obecnie żaden z aktów prawnych nie reguluje zakresu audytu stanu BHP lub jej wzoru. Przygotowując audyt BHP należy kierować się zarówno zakresem zadań służby BHP określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak i zasadami dobrej praktyki. Audyt BHP świetnie sprawdzi się jako narzędzie do zidentyfikowania  mocnych i słabych stron stanu bhp na terenie zakładu pracy. Analiza i ocena stanu BHP powinna dać odpowiedz na pytanie: Czy pracodawca wywiązuje się z podstawowych obowiązków nałożonych na niego przez prawo. Audyt BHP powinien zawierać w sobie ocenę stanu BHP i co najważniejsze – propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom.

Zakres audytu BHP w firmie

Zakresem analizy stanu BHP mogą zostać objęte różne zagadnienia dotyczące warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP. Będzie to uwarunkowane rodzajem prowadzonej działalności przez zakład pracy, jego wielkości, stanu zatrudnienia, rodzaju czynników szkodliwych i uciążliwych, stosowanych technologii, liczba i rodzajem budynków oraz obiektów w których znajdują się stanowiska pracy. 

W zależności od potrzeb zakres audytu można dopasować do swoich potrzeb może obejmować:

– dany temat (jak np. audyt bezpieczeństwa maszyn bhp),

– daną lokalizacje (np. audyt magazynu bhp),

– całą organizacje (audyt kompleksowy bhp).

 

Audyt BHP może obejmować przegląd bhp stanowisk pracy, audyt dokumentacji BHP lub kompleksowy oba obszary.

Zagadnienia objęte audytem BHP

W praktyce analiza i ocena stanu BHP obejmuje zwykle zagadnienia pozwalające odpowiedzieć na pytania o:

 • stanu wypadkowości
 • stanu chorób zawodowych
 • profilaktycznej ochrona zdrowia,
 • stan bhp przy stosowaniu materiałów szkodliwych i niebezpiecznych,
 • przestrzeganie norm dotyczących poziomów NDN i NDS na stanowiskach pracy,
 • ocena warunków pracy i narażenia zawodowego pracowników,
 • stan techniczny budynków, maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia, 
 • stan BHP na stanowiskach pracy,
 • stan bezpieczeństwa w transporcie i magazynowaniu,
 • stan bezpieczeństwa przy pracach szczególnie niebezpiecznych lub wymagających asekuracji,
 • stan BHP pracowników wykonujących prace zmianowa i pracujących w nocy,
 • stan przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, 
 • stan szkoleń BHP,
 • wyposażenie pracowników w odzież robocza i środki ochrony indywidualnej,
 • stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • stan bezpieczeństwa pożarowego,
 • realizacje zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznych stanu BHP,
 • realizacje nakazów i zarządzeń wydanych przez kontrole zewnętrzne,
 • działalność Komisji BHP,
 • wnioski wynikające i prowadzonych konsultacji problematyki BHP z przedstawicielami pracowników,
 • zmiany wprowadzone w przepisach prawnych BHP i instrukcjach BHP,
 • realizacja planów poprawy warunków pracy,
 • wnioski i propozycje działań.

Dokumenty do audytu BHP

Audyt BHP agreguje informacje zawarte, między innymi w:

 • rejestrze wypadków przy pracy,
 • rejestrze zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • rejestrze chorób zawodowych,
 • wynikach pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • kartach oceny ryzyka zawodowego,
 • protokołach kontroli stanu BHP przeprowadzonej przez służbę BHP,
 • zaleceniach Społecznej Inspekcji Pracy,
 • protokołach kontroli instytucji zewnętrznych na przykład: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego i innych organów kontroli państwowej,
 • protokołach posiedzeń Komisji BHP,
 • planie poprawy warunków BHP (jeśli został opracowany).

Jak przygotować się do audytu BHP ?

Przygotowanie się do audytu BHP wymaga skrupulatnego planowania i działania. Po pierwsze, należy dokładnie przeanalizować dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz upewnić się, że wszystkie procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami. Ostatecznie, warto ustalić harmonogram audytu i przygotować się na ewentualne pytania czy sugestie ze strony audytorów. Dbałość o szczegóły i systematyczne działania są kluczowe dla skutecznego przygotowania się do audytu BHP.

Jedną z możliwości jest także nieprzygotowywanie się do audytu co da najlepszy obraz stanu BHP w firmie – według stanu faktycznego.

Audyt BHP - Zalecenie

Audyt BHP - Zalecenia

Podczas naszych audytów BHP wydawane są zalecenia. Składają się na nie informacje:

 • Niezgodność – informacja na czym polega niezgodność lub możliwość poprawy,
 • Fotografia – potwierdzająca stan faktyczny,
 • Zalecenie – działanie które należy podjąć w celu usunięcia niezgodności lub poprawy warunków,
 • Podstawa – Podstawa prawna do której odnosi się daną niezgodność, lub dobra praktyka,
 • Zakup – Informacja o zakupie pomocnym przy realizacji,

Audyt BHP- Najczęściej zadawane pytania

Co to jest audyt BHP ?

Audyt BHP, czyli Audyt bezpieczeństwa i higieny Pracy, to kompleksowa ocena warunków pracy oraz środków bezpieczeństwa stosowanych w miejscu pracy. Celem audytu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla pracowników oraz ocena skuteczności działań zapobiegawczych mających na celu minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Jak często przeprowadza się audyt BHP ?

Według potrzeb, najczęściej jednak co najmniej raz w roku.

Kto przeprowadza Audyt BHP ?

Audyt BHP przeprowadzają audytorzy BHP (lub audytor BHP), posiadający zakres wiedzy i doświadczenia niezbędny do realizacji audytu. Najczęściej są to specjaliści ds. BHP oraz osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Zespół audytorów BHP dostosowywany jest do potrzeb organizacji i obszaru audytu.

Na czym polega audyt BHP ?

Podczas audytu BHP przeprowadza się m.in. inspekcję stanowisk pracy, analizę dokumentacji BHP, przeprowadzanie wywiadów z pracownikami oraz ocenę przestrzegania procedur i norm bezpieczeństwa. Celem audytu jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy, minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych oraz zapewnienie przestrzegania standardów bezpieczeństwa przez pracowników i pracodawców.

Czy audyt BHP jest obowiązkowy ?

Na Pracodawcy spoczywa obowiązek dokonywania okresowych kontroli BHP i przeglądów stanu BHP – Audyt BHP jest jedną z możliwości spełnienia tego obowiazku.

Ile kosztuje Audyt BHP ?

Ceny mogą być różne w zależności od charaktery prowadzonej działaności, lokalizacji, liczby zatrudnionych, stosowanych urządzeń maszyn, substancji chemicznych czy ogólnego środowiska pracy

W jakich branżach przeprowadza się Audyt BHP ?

Audyt BHP na budowie, różni się od Audytu BHP w zakładzie produkcyjnym, fabryce czy biurze. Możliwość przeprowadzenia audytu BHP nie ogranicza się do konkretnej branży, jej zakres dostosowywany jest indywidualnie do zakładu pracy.

Czy z Audytu sporządzony jest raport BHP?

Tak, każdy audyt kończy się raportem w którym zawarto obszary wymagajace poprawy jak i te wzorowe. Raport jest pofuny i obejmuje je jedynie zlecający.